TENNISVERENIGING T´77 
/


 

 

Ook lid worden van tennisvereniging T'77 ? 


Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom bij T'77. Om u aan te melden als lid dient u onderstaan formulier te downloaden, uit te printen en zo volledig mogelijk in te vullen. 

Download hier uw inschrijvingsformulier
Inschrijfformulier T'77 - algemeen 2018.pdf (82.21KB)
Download hier uw inschrijvingsformulier
Inschrijfformulier T'77 - algemeen 2018.pdf (82.21KB)


Gelieve daarna het (ingevulde) formulier, tezamen met een recente digitale (pas)foto, mailen naar onderstaand adres.


penningmeester@t77urk.nl

Ledenadministratie T'77

t.a.v. Hessel van Urk
Wil je eerst deze mooie sport uitproberen? Dat kan natuurlijk ook! Voor 25 euro kun je gedurende 2 maanden onbeperkt tennissen op ons mooie tennispark. Hiervoor hoef je alleen onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Daarna mag je gelijk beginnen...

Download hier uw inschrijfingsformulier (proef)
Inschrijfformulier T'77 - Proef abonnement.pdf (1.52MB)
Download hier uw inschrijfingsformulier (proef)
Inschrijfformulier T'77 - Proef abonnement.pdf (1.52MB)


Voor nieuwe leden hebben wij een welkom-flyer samengesteld. Deze flyer kunt u hieronder bekijken en eventueel downloaden.


Klik hier om te vergroten
Klik hier om te vergroten


 

Klik hier om bovenstaande welkom-flyer te downloaden
TENNISBOEKJE 2017.pdf (8.61MB)
Klik hier om bovenstaande welkom-flyer te downloaden
TENNISBOEKJE 2017.pdf (8.61MB)

 


 Regels Lidmaatschap (uit de statuten van de tennisvereniging)


 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid.

b. Door schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap eindigt dan op dertig juni respectievelijk eenendertig december volgend op de datum van opzegging, mits de opzegging tenminste 1 maand voor het einde van de genoemde periode is gedaan. Anders houdt het op met het einde van het daarop volgende halfjaar. Stuur een e-mail naar: penningmeester@t77urk.nl

c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden (wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zij gesteld en bovendien) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB. Schorsing als lid van de KNLTB brengt schorsing als lid der vereniging mee.

e. Door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst va die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering
is bindend voor de partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij de opzegging rechtsgeldig op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 letter b per 30 Juni is gedaan, in welk geval de contributie per 30 juni is geëindigd.


Lees voor schriftelijk = e-mailen 

Mailadres ledenadministratie: penningmeester@t77urk.nl
 


 

 

 
Kaart