TENNISVERENIGING T´77 
/

 

 

Ook lid worden van tennisvereniging T'77 ? 


Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom bij T'77. Hieronder vind je onze aanmeldingsformulieren aangaande het lidmaatschap voor 2020.

Inschrijfformulier volwassenen - Lidmaatschap 15/5/2020 t/m 31/12/2020 (kosten 90 euro)

Inschrijfformulier T'77 - 2020
Volwassenen
Inschrijfformulier T'77 - Volwassenen 2020.pdf (190.11KB)
Inschrijfformulier T'77 - 2020
Volwassenen
Inschrijfformulier T'77 - Volwassenen 2020.pdf (190.11KB)
Inschrijfformulier student - Lidmaatschap 15/5/2020 - 31/1/2/2020 (kosten 60 euro)

Inschrijfformier T'77 -2020
Studenten
Inschrijfformulier T'77 - Student 2020.pdf (190.06KB)
Inschrijfformier T'77 -2020
Studenten
Inschrijfformulier T'77 - Student 2020.pdf (190.06KB)
Inschrijfformulier jeugd - Lidmaatschap 15/5/2020 t/m 31/12/2020 (kosten 50 euro)

Inschrijfformulier T'77 - 2020
Jeugd
Inschrijfformulier T'77 - Jeugd 2020.pdf (189.84KB)
Inschrijfformulier T'77 - 2020
Jeugd
Inschrijfformulier T'77 - Jeugd 2020.pdf (189.84KB)
Nieuw: Zomerabonnement;

Vanwege Covid-19 en de daaruit lopende maatregelen zijn voorlopig alleen buitensporten toegestaan, waaronder tennis. Voor iedereen die die komende maanden toch wil sporten en kennis wil maken met tennis hebben we dit jaar het zomer abonnement. Met dit abonnement kunt u tot 1 september 2020 onbeperkt tennissen op ons prachtige en uitgebreide tennispark voor slechts 50 euro. Dit is omgerekend iets meer dan 3 euro per week.

Enigste voorwaarde is dat u al lid bent van een andere sportvereniging en/of -school. Via onderstaand formulier kunt u zich hiervoor inschrijven. Dit formulier zo volledig mogelijk invullen en  inleveren bij onze ledenadministratie. U mag uiteraard ook een kopie van het formulier per e-mail of whatsapp naar onze ledenadministratie sturen.

Zomerabonnement T'77 - 2020
Inschrijfformulier T'77 - Zomer abonnement 2020.pdf (196.29KB)
Zomerabonnement T'77 - 2020
Inschrijfformulier T'77 - Zomer abonnement 2020.pdf (196.29KB)

Contributie 2020  (per jaar, wordt per half jaar geïncasseerd in januari en juli)


Volwassenen: € 144,00 

Student: € 94,00  

Jeugd: €76,00 (Jeugdleden zijn leden die per 1 januari van het contributiejaar nog geen 18 jaar zijn)

Gezin: €342,00

Het lidmaatschap moet voor 1 juli of voor 1 december worden opgezegd. Aan- en/of afmelden moet schriftelijk gebeuren bij

Hessel van Urk (ledenadministratie@t77urk.nl)


Ledenadministratie Tennisvereniging T'77

Hessel van Urk

email: penningmeester@t77urk.nl          tel: 06-10959300

Het Ruim 27   8322AM  Urk


 Regels Lidmaatschap (uit de statuten van de tennisvereniging)


 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid.

b. Door schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap eindigt dan op dertig juni respectievelijk eenendertig december volgend op de datum van opzegging, mits de opzegging tenminste 1 maand voor het einde van de genoemde periode is gedaan. Anders houdt het op met het einde van het daarop volgende halfjaar. Stuur een e-mail naar: penningmeester@t77urk.nl

c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden (wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zij gesteld en bovendien) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB. Schorsing als lid van de KNLTB brengt schorsing als lid der vereniging mee.

e. Door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst va die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering
is bindend voor de partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij de opzegging rechtsgeldig op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 letter b per 30 Juni is gedaan, in welk geval de contributie per 30 juni is geëindigd.


Lees voor schriftelijk = e-mailen 

Mailadres ledenadministratie: penningmeester@t77urk.nl
 


 

 

 
Kaart